FR418G
FR unit 1"
FR418GAM
FR2128G
FR unit 1/2"
FR21216GAM
FR2128GAM
FR0148G
FR unit 1/4"
FR1148G
FR unit 1/4"
FR1148GAM
FR0148GAM
FR4348G
FR unit 3/4"
FR43416GAM
FR4348GAM
FR1388G
FR unit 3/8"
FR2388G
FR unit 3/8"
FR13816GAM
FR2388GAM
FR1388GAM